प्रकाशक

डॉ.बळीराम राख,
‘राख निवास’,
शिवाजी चौक, मांजरसुंबा रोड,
पाटोदा तह.पाटोदा, जिला. बीड, महाराष्ट्र।
aseshodhpatrika007@gmail.com
मो‌. 09421957770